Zaznacz stronę
Wypadek przy pracy: co to jest uraz?

Wypadek przy pracy: co to jest uraz?

Zdecydowana większość z nas wie czym jest wypadek przy pracy. Termin ten rozumiemy intuicyjnie. Jedynie dla przypomnienia warto wspomnieć definicję legalną tego terminu. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych...

Wypadek przy pracy pracownika młodocianego

Wypadek przy pracy pracownika młodocianego

Kodeks pracy nie zabrania zatrudniania osób niepełnoletnich, ale ogranicza możliwość zatrudnienia takich osób co do zasady jedynie do osób młodocianych, czyli do osób w wieku 15-18 lat (art. 190 KP). Warunkiem podjęcia zatrudnienia przez młodocianego jest...

Wypadek przy pracy: co robić krok po kroku

Wypadek przy pracy: co robić krok po kroku

Zdecydowana większość z nas zdaje sobie sprawę z tego, że w razie zaistnienia wypadku przy pracy należy zgłosić pracodawcy to zdarzenie. Jednakże, nie do końca wiemy co robić dalej. Nadto, stres związany z wypadkiem niejednokrotnie powoduje, że nasze działania...

Sprostowanie protokołu powypadkowego

Sprostowanie protokołu powypadkowego

Kodeks pracy stanowi, że w razie zaistnienia wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany m.in. ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku (art. 234 § 1 KP). Szczegółowe regulacje w tym zakresie zostały zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z...

Wypadek przy pracy: kiedy ZUS może odmówić świadczeń

Wypadek przy pracy: kiedy ZUS może odmówić świadczeń

Polski system ubezpieczeń społecznych jest skonstruowany w taki sposób, że niemal każda aktywność zawodowa wiąże się z obowiązkiem podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu i opłacania z tego tytułu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ten obowiązek jest ściśle...

Wypadek przy pracy na działalności gospodarczej

Wypadek przy pracy na działalności gospodarczej

Słysząc termin „wypadek przy pracy” większość z nas utożsamia takie zdarzenie jedynie z wypadkiem w trakcie wykonywania pracy przez pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Jednakże, świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego przysługują z tytułu wypadku...

Zasiłek chorobowy za wypadek przy pracy

Zasiłek chorobowy za wypadek przy pracy

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy ponosi negatywne konsekwencje tego zdarzenia. Jedną z najczęstszych konsekwencji jest wystąpienie niezdolności do pracy pracownika, niejednokrotnie długotrwałej. Z tą niezdolnością wiążę się także brak możliwości...

Odszkodowanie od pracodawcy za wypadek przy pracy

Odszkodowanie od pracodawcy za wypadek przy pracy

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy ma prawo otrzymać szereg świadczeń wypłacanych mu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z objęciem ubezpieczeniem wypadkowym. Te świadczenia to m.in.: zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy za okres...

Co to jest wypadek przy pracy

Co to jest wypadek przy pracy

Każdy z nas intuicyjnie domyśla się co to jest wypadek przy pracy. Za wypadek przy pracy powszechnie uważa się takie zdarzenie, które po pierwsze miało miejsce w trakcie pracy, a po drugie wywołało u pracownika jakieś negatywne skutki zdrowotne. Jednakże, czy...

Wypadek przy pracy w delegacji

Wypadek przy pracy w delegacji

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownik podlega kierownictwu swojego pracodawcy. Oznacza to nie tylko, że pracownik musi wykonywać polecenia swojego pracodawcy, ale także to, że pracownik musi wykonywać swoją pracę w miejscu i czasie wskazanym przez...

Wysokość jednorazowego odszkodowania

Wysokość jednorazowego odszkodowania

Wypadek przy pracy często powoduje u poszkodowanego pracownika ogromne problemy natury zdrowotnej. Konsekwencją wypadku może być nie tylko czasowa niezdolność do pracy pracownika. Mimo zakończenia leczenia i rehabilitacji u pracownika może dojść także do powstania...

Dlaczego warto skorzystać z pomocy Adwokata

Dlaczego warto skorzystać z pomocy Adwokata

Zaistnienie wypadku przy pracy stanowi dla pracownika podstawę uzyskania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego i ewentualnych dalszych świadczeń od pracodawcy odpowiedzialnego za wypadek. Uzyskanie tych świadczeń nie następuje jednakże automatycznie, pracownik...

Wypadek przy pracy: Właściwość miejscowa sądu

Wypadek przy pracy: Właściwość miejscowa sądu

Wytoczenie każdej sprawy sądowej, w tym także sprawy o roszczenia wynikające z wypadku przy pracy, wiąże się z koniecznością ustalenia sądu miejscowo właściwego do rozpoznania tej sprawy. Zgodnie z ogólnymi regułami obowiązującymi w postępowaniu cywilnym powództwo...

Wypadek przy pracy: Odwołanie od decyzji ZUS

Wypadek przy pracy: Odwołanie od decyzji ZUS

Świadczenie pracy na podstawie umowy o pracę, czy też umowy zlecenia (umowy o świadczenie usług) jest tytułem do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym. Ubezpieczenie wypadkowe ma zabezpieczać ubezpieczonego na wypadek zaistnienia ryzyka wypadku przy pracy i...

Wypadek przy pracy: Renta wyrównawcza

Wypadek przy pracy: Renta wyrównawcza

Pan Włodzimierz był zatrudniony jako górnik pod ziemią i kilka lat temu uległ wypadkowi na kopalni. Górnik w żadnym stopniu nie przyczynił się do wypadku, a całą odpowiedzialność za zdarzenie ponosiła kopalnia. Pracodawca nie kwestionował więc swojej odpowiedzialności...

Zawał serca jako wypadek przy pracy

Zawał serca jako wypadek przy pracy

Pan Zygmunt był zatrudniony na stanowisku ratownika medycznego. Swoją pracę wykonywał w zespole pogotowia ratunkowego codziennie ratując ludzkie zdrowie i życie.  Podczas jednego z zimowych dyżurów Pan Zygmunt wraz z zespołem otrzymał...

Na początek jednorazowe odszkodowanie z ZUS

Na początek jednorazowe odszkodowanie z ZUS

Pani Jadwiga była zatrudniona w osiedlowym sklepie spożywczym. Do jej codziennych obowiązków należało m.in. przyjmowanie dostaw towarów zamówionych przez pracodawcę i wykładanie towaru na półki sklepowe.  Pewnego dnia Pani Jadwiga zwróciła uwagę, że z półki sklepowej...