Zaznacz stronę
Wypadek przy pracy: kiedy wystąpić o jednorazowe odszkodowanie?
2 Kwi, 2021
Kamil Brodalka

Początek roku nierozerwalnie wiąże się ze zmianami w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych. Pierwsze miesiące nowego roku to okres, w którym waloryzowana jest wysokość świadczeń przysługujących ubezpieczonym z tytułu objęcia ubezpieczeniami społecznymi i wystąpienia zdarzeń, z których wynika prawo do świadczeń. Waloryzowane są przede wszystkim renty i emerytury wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale nie tylko one. Waloryzacji podlega bowiem także świadczenie należne z ubezpieczenia wypadkowego z tytułu uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku wypadku przy pracy, tj. jednorazowe odszkodowanie.

Art. 11 ust. 1 ustawy wypadkowej stanowi, że ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Wysokość tego świadczenia określa art. 12 ust. 1 cytowanej ustawy, na podstawie którego jednorazowe odszkodowanie przysługuje co do zasady w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Jednorazowe odszkodowanie może ulec zwiększeniu w określonych przypadkach. Tak o to z mocy art. 12 ust. 3 ustawy jednorazowe odszkodowanie ulega zwiększeniu o kwotę stanowiącą 3,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli w stosunku do ubezpieczonego została orzeczona całkowita niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio, jeżeli wskutek pogorszenia się stanu zdrowia w następstwie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej w stosunku do rencisty została orzeczona całkowita niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji. Podkreślić przy tym należy, że na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy, do ustalenia wysokości jednorazowego odszkodowania przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie obowiązujące w dniu wydania decyzji ZUS w przedmiocie prawa do jednorazowego odszkodowania, a nie przeciętne wynagrodzenie obowiązujące np. w chwili zaistnienia wypadku przy pracy.

Dokładna wysokość ww. świadczeń wskazywana jest w stosownym obwieszczeniu Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Wskazane w obwieszczeniu kwoty obowiązują przez okres 1 roku, od dnia 1 kwietnia roku, w którym ogłaszane jest obwieszczenie do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.
Od dnia 1 kwietnia 2021 r. obowiązują więc nowe stawki z tytułu jednorazowego odszkodowania, które ogłoszone zostały w Obwieszczeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Zgodnie z tym obwieszczeniem w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy wynoszą:
– 1033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (art. 12 ust. 1 ustawy),
– 18 086 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego (art. 12 ust. 3 ustawy),
– 18 086 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty (art. 12 ust. 4 ustawy).

Z powyższego wynika, że występując z wnioskiem o przyznanie jednorazowego odszkodowania warto zastanowić się nad najkorzystniejszym terminem złożenia tego wniosku. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia z roku na rok ulega zwiększeniu, a tym samym zwiększeniu ulegają również stawki jednorazowego odszkodowania. Jeśli zatem zbliża się termin zmiany wysokości kwot jednorazowego odszkodowania czasami warto poczekać ze złożeniem wniosku, by mieć pewność, że w chwili wydania decyzji przez ZUS obowiązywać będą już nowe, wyższe stawki.

Jeśli uległeś wypadkowi przy pracy skontaktuj się z naszymi Adwokatami specjalizującymi się w wypadkach przy pracy i dowiedz się jakie prawa przysługują Ci z tego tytułu.

Adwokat Kamil Brodalka, Specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
tel.: +48 794 432 232
e-mail: k.brodalka@pirozek.pl