Zaznacz stronę
Wypadek przy pracy pracownika młodocianego
19 Mar, 2021
Kamil Brodalka

Kodeks pracy nie zabrania zatrudniania osób niepełnoletnich, ale ogranicza możliwość zatrudnienia takich osób co do zasady jedynie do osób młodocianych, czyli do osób w wieku 15-18 lat (art. 190 KP). Warunkiem podjęcia zatrudnienia przez młodocianego jest ukończenie co najmniej ośmioletniej szkoły podstawowej oraz przedstawienie świadectwa lekarskiego stwierdzającego, że praca danego rodzaju nie zagraża zdrowiu młodocianego. Nadto, młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego (art. 191 § 1-2 KP).

Jednakże, czy zatrudnienie młodocianego różni się czymś od zatrudnienia osoby pełnoletniej w zakresie podleganiu przez pracownika ubezpieczeniu wypadkowemu oraz prawa do świadczeń z tego tytułu w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy? Otóż nie.

Przepisy nie wprowadzają żadnej granicy wiekowej, po przekroczeniu której powstaje obowiązek podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu. Pracownik młodociany podlega więc obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu na takich samych zasadach jak pracownik pełnoletni (art. 12 ust. 1 w zw. z 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Przepisy nie różnicują również prawa do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy w przypadku pracowników pełnoletnich i młodocianych. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych zapewnia zatem pracownikom młodocianym prawo m.in. do następujących świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (art. 6 ust. 1):

  1. zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru,
  2. świadczenie rehabilitacyjne w wysokości 100% podstawy wymiaru,
  3. jednorazowe odszkodowanie za doznany stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu,
  4. renta z tytułu niezdolności do pracy.

Podkreślić również należy, że pracownik młodociany tak samo jak pracownik dorosły ma prawo dochodzenia roszczeń do swojego pracodawcy, w tym m.in.:

  1. ustalenia, że zdarzenie stanowiło wypadek przy pracy,
  2. sprostowania protokołu powypadkowego,
  3. odszkodowania,
  4. zadośćuczynienia,
  5. renty wyrównawczej.

Jeśli jesteś pracownikiem młodocianym i uległeś wypadkowi przy pracy poproś swoich opiekunów prawnych aby skontaktowali się z naszymi Adwokatami specjalizującymi się w wypadkach przy pracy i dowiedz się jakie prawa przysługują Ci z tego tytułu.

Adwokat Kamil Brodalka, Specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

tel.: + 48 794 432 232

e-mail: k.brodalka@pirozek.pl