Zaznacz stronę
Sprostowanie protokołu powypadkowego
30 Sty, 2021
Kamil Brodalka

Kodeks pracy stanowi, że w razie zaistnienia wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany m.in. ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku (art. 234 § 1 KP). Szczegółowe regulacje w tym zakresie zostały zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Powyższe Rozporządzenie nakłada na pracodawcę szereg obowiązków, które mają na celu jednoznaczne ustalenie czy doszło do wypadku przy pracy, a jeżeli tak, jakie były okoliczności i przyczyny wypadku. Jednym z tych obowiązków jest konieczność powołania przez pracodawcę tzw. zespołu powypadkowego. To właśnie zespół powypadkowy wykonuje faktyczne czynności związane z wypadkiem i sporządza protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, czyli tzw. protokół powypadkowy. Pracodawca dokonuje natomiast zatwierdzenia tego protokołu.

Jednakże, co w sytuacji, w której protokół powypadkowy zatwierdzony przez pracodawcę zawiera stwierdzenia bezpodstawne albo nieprawdziwe? Albo brak w nim stwierdzeń istotnych mających wpływ na prawo pracownika do otrzymania świadczeń z ubezpieczania wypadkowego? Co jeśli w protokole powypadkowym stwierdzono, że zdarzenie nie stanowiło wypadku przy pracy lub że doszło do niego z winy pracownika?

Taki nieprawidłowy protokół powypadkowy należy sprostować. Jak to zrobić? Wnosząc do sądu powództwo przeciwko pracodawcy o sprostowanie protokołu powypadkowego.

Sąd Najwyższy wielokrotnie wskazywał, że pracownik może wystąpić z takim żądaniem na drogę sądową. Takie roszczenie oparte jest o przepis art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego (zob. wyr. Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 2010 r., I PK 144/09; wyr. Sądu Najwyższego z dnia 3 lipca 2001 r., II UKN 460/00).

Na drodze sądowej można dochodzić zarówno ustalenia, że dane zdarzenie stanowiło wypadek przy pracy (jeśli w protokole powypadkowym uznano przeciwnie), a także prostować okoliczności oraz przyczyny tego wypadku, zwłaszcza w sytuacji, w której odpowiedzialnością za powstanie wypadku pracodawca próbuje obciążyć poszkodowanego pracownika.

Warto przy tym pamiętać, że protokół powypadkowy to podstawowy dokument, którym pracownik posługuje się przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych ubiegając się o świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego. ZUS z całą pewnością odmówi prawa do świadczeń, jeśli w protokole powypadkowym stwierdzone będzie, że zdarzenie nie stanowiło wypadku przy pracy (art. 22 ustawy wypadkowej) lub że wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez pracownika przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Jeżeli uległeś wypadkowi przy pracy skontaktuj się z naszymi Adwokatami specjalizującymi się w wypadkach przy pracy i dowiedz się jakie prawa przysługują Ci z tego tytułu.

Adwokat Kamil Brodalka, Specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

tel.: + 48 794 432 232

e-mail: k.brodalka@pirozek.pl