Zaznacz stronę
Wypadek przy pracy na działalności gospodarczej
15 Sty, 2021
Kamil Brodalka

Słysząc termin „wypadek przy pracy” większość z nas utożsamia takie zdarzenie jedynie z wypadkiem w trakcie wykonywania pracy przez pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Jednakże, świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego przysługują z tytułu wypadku powstałego w trakcie wykonywania czynności zawodowych nie tylko na podstawie umowy o pracę, ale także w trakcie wykonywania czynności zawodowych na podstawie innych tytułów. Jednym z takich tytułów jest działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 8 ustawy wypadkowej ustawy wypadkowej za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Przepisy o systemie ubezpieczeń społecznych nie zawierają co prawda definicji działalności pozarolniczej, jednakże wskazują, kto jest uważany za osobę prowadzącą taką działalność. Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:

1) osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych,

2) twórcę i artystę,

3) osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu,

4) wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

4a) akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług (od dnia 1 marca 2021 r.),

5) osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Powyższe wskazuje więc, że katalog osób, które mogą skorzystać ze świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego przysługujących w razie zaistnienia wypadku przy pracy nie ogranicza się jedynie do pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Ze świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego mogą skorzystać również inne osoby objęte ubezpieczeniem wypadkowym, które wykonują działalność gospodarczą w szerokim rozumieniu. Przedsiębiorcy, twórcy i artyści, osoby wykonujące wolne zawody, a także wspólnicy ww. spółek oraz osoby prowadzące szkoły mogą więc skorzystać m.in. z prawa do jednorazowego odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu, zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w wymiarze 100% podstawy wymiaru.

Jeżeli uległeś wypadkowi przy pracy skontaktuj się z naszymi Adwokatami specjalizującymi się w wypadkach przy pracy i dowiedz się jakie prawa przysługują Ci z tego tytułu.