Zaznacz stronę
Odszkodowanie od pracodawcy za wypadek przy pracy
27 Lis, 2020
Kamil Brodalka

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy ma prawo otrzymać szereg świadczeń wypłacanych mu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z objęciem ubezpieczeniem wypadkowym. Te świadczenia to m.in.: zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy za okres niezdolności do pracy, świadczenie rehabilitacyjne również w wysokości 100% za dalszy okres niezdolności do pracy po wyczerpaniu okresu zasiłkowego, a nadto jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu zaistniały w związku z wypadkiem przy pracy.

Nie da się jednak ukryć, że świadczenia z ZUS najczęściej nie rekompensują straty finansowej i krzywdy pracownika. Wypadek przy pracy często bowiem łączy się z koniecznością długotrwałego i kosztownego leczenia oraz rehabilitacji, zakupem drogich leków, czy przyrządów do rehabilitacji.

Pracownicy poszkodowani w wypadku przy pracy często zastanawiają się czy w związku ze swoją sytuacją mogą ubiegać się o jakieś roszczenia od swojego pracodawcy. Odpowiedź na to pytanie brzmi: TAK, ale trzeba pamiętać o dopełnieniu pewnych formalności.

Przed wytoczeniem sprawy o zadośćuczynienie, odszkodowanie lub rentę przeciwko swojemu pracodawcy pracownik powinien bowiem najpierw wystąpić o wypłatę jednorazowego odszkodowania przez ZUS. Pracownik podlega bowiem ubezpieczeniu wypadkowemu, które zapewnia możliwość otrzymania określonych świadczeń z ZUS w związku z wypadkiem przy pracy. Dopiero po wyczerpaniu drogi przed ZUS, pracownik jest uprawniony do dochodzenia dalszych roszczeń od swojego pracodawcy.

Wytoczenie powództwa przeciwko pracodawcy bez wyczerpania drogi przed ZUS o wypłatę jednorazowego odszkodowania jest przedwczesne. W orzecznictwie Sądu Najwyższego wyrażono pogląd, że cywilnoprawna odpowiedzialność pracodawcy za skutki wypadku przy pracy ma charakter uzupełniający. Pracownik nie może więc dochodzić odszkodowania i renty na podstawie art. 444 KC oraz zadośćuczynienia z art. 445 KC przed rozpoznaniem jego roszczeń o świadczenia przysługujące na podstawie przepisów ustawy wypadkowej. Dopiero po rozpoznaniu prawa pracownika do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu na podstawie przepisów ustawy wypadkowej, może on dochodzić świadczeń uzupełniających w oparciu o przepisy prawa cywilnego (tak m.in. wyr. SN z dnia 29 lipca 1998 r., II UKN 155/98 oraz post. SN z dnia 13 grudnia 2018 r., I PK 259/17)

Jednakże, po wydaniu przez ZUS decyzji w sprawie jednorazowego odszkodowania pracownik może wystąpić na drogę sądową przeciwko swojemu pracodawcy o dalsze przysługujące mu roszczenia, tj. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, odszkodowanie za doznaną szkodę majątkową, czy też rentę jeżeli pracownik utracił w jakimś stopniu możliwości zarobkowe.

Jeżeli uległeś wypadkowi przy pracy skontaktuj się z naszymi Adwokatami specjalizującymi się w wypadkach przy pracy i dowiedz się jakie prawa przysługują Ci z tego tytułu.