Zaznacz stronę
Wysokość jednorazowego odszkodowania
23 Paź, 2020
Kamil Brodalka

Wypadek przy pracy często powoduje u poszkodowanego pracownika ogromne problemy natury zdrowotnej. Konsekwencją wypadku może być nie tylko czasowa niezdolność do pracy pracownika. Mimo zakończenia leczenia i rehabilitacji u pracownika może dojść także do powstania długofalowych negatywnych skutków wypadku, tj. powstania uszczerbku na zdrowiu. Uszczerbek ten może mieć charakter stały lub długotrwały.

Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się natomiast naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, ale mogące ulec poprawie w przyszłości. Wysokość uszczerbku ustala Zakład Ubezpieczeń Społecznych i wyraża się go w punktach procentowych po przeprowadzeniu badania lekarskiego przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską ZUS.

Powstanie zarówno uszczerbku stałego jak i długotrwałego uprawnia poszkodowanego pracownika do otrzymania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jednorazowego odszkodowania.

Wysokość jednorazowego odszkodowania dla poszkodowanego jest ściśle związana ze stopniem uszkodzenia ciała i aktualną wysokością przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje bowiem w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia (według stanu z dnia wydania decyzji przez ZUS) za każdy punkt procentowy uszczerbku na zdrowiu. W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. wysokość uszczerbku na zdrowiu wynosi 984 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami poszkodowany pracownik ma więc możliwość otrzymania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych realnej rekompensaty za doznany na skutek wypadku przy pracy uszczerbek na zdrowiu w postaci jednorazowego odszkodowania. Wysokość jednorazowego odszkodowania wynosi często od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Przykładowo, jeśli ZUS ustalił, że na skutek wypadku przy pracy pracownik doznał uszczerbku w wysokości 15%, wysokość jednorazowego odszkodowania wynosić będzie 14.760 zł. Podkreślić także należy, że na etapie prowadzonego przez siebie postępowania Zakład Ubezpieczeń Społecznych często zaniża wysokość uszczerbku na zdrowiu, a tym samym wysokość należnego jednorazowego odszkodowania, albo w ogóle stwierdza, że nie żaden uszczerbek nie powstał, mimo ewidentnych dowodów w postaci dokumentacji medycznej poszkodowanego. Z tego powodu zawsze warto skontrolować decyzję ZUS i po konsultacji z Adwokatem specjalizującym się w wypadkach przy pracy odwołać się od decyzji do Sądu Ubezpieczeń Społecznych.

Jeżeli uległeś wypadkowi przy pracy skontaktuj się z naszymi Adwokatami specjalizującymi się w wypadkach przy pracy i dowiedz się jakie prawa przysługują Ci z tego tytułu.