Zaznacz stronę
Wypadek przy pracy: Właściwość miejscowa sądu
9 Paź, 2020
Kamil Brodalka

Wytoczenie każdej sprawy sądowej, w tym także sprawy o roszczenia wynikające z wypadku przy pracy, wiąże się z koniecznością ustalenia sądu miejscowo właściwego do rozpoznania tej sprawy. Zgodnie z ogólnymi regułami obowiązującymi w postępowaniu cywilnym powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania lub siedzibę (art. 27 i 30 KPC).

Jednakże, przepisy o postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zawierają autonomiczną regulację właściwości sądowej. Istotne jest również to, że określenie właściwości sądu może być różne w zależności od tego, czy roszczenie zostało skierowane przeciwko pracodawcy poszkodowanego pracownika, czy też przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Sprawa o roszczenie przeciwko pracodawcy stanowi sprawę z zakresu prawa pracy. Zgodnie z art. 461 § 1 KPC powództwo w sprawie z zakresu prawa pracy można wytoczyć bądź przed sąd ogólnie właściwy dla pozwanego, bądź przed sąd, w którego obszarze właściwości praca jest, była lub miała być wykonywana. Przepis ten pozwala zatem pracownikowi poszkodowanemu w wyniku wypadku przy pracy na wybór sądu, do którego wniesie sprawę, pomiędzy sąd właściwy dla siedziby pracodawcy, a sąd właściwy dla miejsca świadczenia pracy przez pracownika.

Co ciekawe, w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym także w sprawach o roszczenia wynikające z wypadku przy pracy, niedopuszczalne jest zawarcia tzw. umowy prorogacyjnej, czyli umowy, w której strony umawiają się na piśmie na poddanie swojego sporu pod rozstrzygnięcie sądowi, który nie jest miejscowo właściwy lub ograniczają prawo wyboru powoda pomiędzy kilku sądami właściwymi dla takiego sporu. W postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy szczególna i wyczerpująca regulacja właściwości miejscowej sądu wyłącza każdą właściwość ustalaną zgodnie z przepisami o postępowaniu zwykłym, tj. w szczególności właściwość przemienną i wyłączną. Jest to właściwość przemienna (konkurencyjna) w stosunku do właściwości ogólnej i można ją określić jako szczególny przypadek właściwości wyłącznej, do której art. 46 § 1 KPC (dopuszczający zawieranie umów prorogacyjnych) nie ma zastosowania (zob. wyr. Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2014 r., I PK 285/13).

Sprawy o roszczenia określone w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych dochodzone od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stanowią natomiast sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Z mocy art. 461 § 2 KPC w takich sprawach właściwy jest sąd, w którego obszarze właściwości ma miejsce zamieszkania albo siedzibę strona odwołująca się od decyzji wydanej przez organ rentowy. Sądem właściwym w sprawach z odwołania ubezpieczonego poszkodowanego w wypadku przy pracy będzie zatem sąd, w którego obszarze właściwości zamieszkuje ubezpieczony.

Jeżeli uległeś wypadkowi przy pracy skontaktuj się z naszymi Adwokatami specjalizującymi się w wypadkach przy pracy i dowiedz się jakie prawa przysługują Ci z tego tytułu.