Zaznacz stronę
Wypadek przy pracy: Odwołanie od decyzji ZUS
25 Wrz, 2020
Kamil Brodalka

Świadczenie pracy na podstawie umowy o pracę, czy też umowy zlecenia (umowy o świadczenie usług) jest tytułem do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym. Ubezpieczenie wypadkowe ma zabezpieczać ubezpieczonego na wypadek zaistnienia ryzyka wypadku przy pracy i uprawnia do otrzymania szeregu świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Z tytułu wypadku przy pracy, ubezpieczony może ubiegać się o wypłatę z ZUS m.in.:

  1. zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru,
  2. świadczenia rehabilitacyjnego w wysokości 100% podstawy wymiaru,
  3. jednorazowego odszkodowania,
  4. renty z tytułu niezdolności do pracy.

Świadczenia te przyznawane są na podstawie decyzji wydawanych przez ZUS.

Co jednakże, jeśli ZUS wydał decyzję o odmowie przyznania tych świadczeń? ZUS może odmówić przyznania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego w przypadku:

  1. nieprzedstawienia protokołu powypadkowego lub karty wypadku;
  2. nieuznania w protokole powypadkowym lub karcie wypadku zdarzenia za wypadek przy pracy;
  3. gdy protokół powypadkowy lub karta wypadku zawierają stwierdzenia bezpodstawne.

ZUS może zatem odmówić przyznania świadczeń w sytuacji, w której ubezpieczony nie może z przyczyn od siebie niezależnych przedłożyć odpowiedniego dokumentu. Podmiot obowiązany do sporządzenia protokołu powypadkowego lub karty wypadku może bowiem odmówić sporządzenia tego dokumentu lub sporządzić go, ale nie uznać jednocześnie zdarzenia za wypadek przy pracy, mimo że zdarzenie spełniało przesłanki uznania go za wypadek przy pracy

W praktyce takie sytuacje mogą być częste. Pracodawcy i zleceniodawcy obawiają się bowiem, że uznając zdarzenie za wypadek przy pracy niejako „przyznają się do winy” za powstanie wypadku, i że z tego tytułu pracownik lub zleceniobiorca będzie kierował wobec nich roszczenia. Kierując się własnym interesem pracodawcy i zleceniodawcy nierzadko odmawiają sporządzenia protokołu powypadkowego lub karty wypadku, albo sporządzając je nie uznają zdarzenia za wypadek przy pracy.

Wobec nieprzedstawienia przez ubezpieczonego protokołu powypadkowego lub karty wypadku stwierdzających, że zdarzenie stanowiło wypadek przy pracy, ZUS z całą pewnością odmówi przyznania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

W przypadku wydania przez ZUS decyzji o odmowie przyznania świadczeń ubezpieczony ma dwie możliwości: pogodzić się z decyzją ZUS lub wnieść odwołanie do Sądu.

Brak odwołania będzie oczywiście skutkował brakiem przyznania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Natomiast na skutek wniesienia odwołania sprawa zostanie rozpoznana przez właściwy Sąd Ubezpieczeń Społecznych, który badając całokształt okoliczności sprawy rozstrzygnie czy dane zdarzenie spełniało warunki do uznania je za wypadek przy pracy.

Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 11 lutego 2014 r., sygn. akt I UZP 4/13 uznał bowiem, że w postępowaniu prowadzonym na skutek odwołania od decyzji organu rentowego odmawiającej przyznania prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy z powodu nieprzedstawienia przez ubezpieczonego protokołu powypadkowego sąd ubezpieczeń społecznych jest uprawniony do dokonywania oceny, czy dane zdarzenie było wypadkiem przy pracy.

Wniesienie odwołania jest zatem dużo korzystniejsze dla ubezpieczonego, ponieważ mimo nieprzedstawienia protokołu powypadkowego lub karty wypadku stwierdzających, że dane zdarzenie uległo wypadkowi przy pracy, ubezpieczony może uzyskać świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego wykazując przed Sądem Ubezpieczeń Społecznych, że dane zdarzenie stanowiło wypadek przy pracy. Wykazanie, że zdarzenie stanowiło wypadek przy pracy będzie natomiast skutkowało wydaniem przez Sąd wyroku zmieniającego odmowną decyzję ZUS i przyznaniem świadczeń na rzecz ubezpieczonego.

Jeżeli uległeś wypadkowi przy pracy skontaktuj się z naszymi Adwokatami specjalizującymi się w wypadkach przy pracy i dowiedz się jakie prawa przysługują Ci z tego tytułu.